Уважаеми работодатели!

С наближаването на Зимен сезон 2019/20, пред повечето работодатели възниква проблем с набиране на сезонен персонал!

Във връзка с това ние — Summer Work Services, ви предлагаме сезонни работници от България и трети страни (Молдова, Украйна, Беларус, Грузия, Киргистан).

Summer Work Services — дружество притежава удостоверение за трудов посредник №2425 към Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност при наемане на персонал.

Summer Work Services се занимава с намирането и подбор на кандидати за вашият обект на длъжности в туристически и ресторантьорски сектор:

 • камериерки
 • хигиенисти
 • сервитьори
 • миячки
 • готвачи
 • помощник готвачи
 • аниматори
 • бармени
 • администратори

Само при нас можете да получите БЕСПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ относно наем на сезонен персонал.
За това трябва да попълнете ЗАЯВКА ЗА ПЕРСОНАЛ и да я изпратите на info@sws.bg

ЗАЯВКА ЗА ПЕРСОНАЛ

НАШИ ПАКЕТНИ УСЛУГИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Пакет 1

 • Подбор на персонал
 • Представяне на подходящи кандидати за обявените от работодателя позиции
 • Подготовка и представяне на необходимите документи за одобрените кандидати: копие на документ за самоличност, документ за образование и/или професионална квалификация, трудов договор по образец на работодателя, длъжностна характеристика и други изискуеми документи за подаване на в Агенция по заетостта

Пакет 2

Подготовка, оформяне и подаване на готови документи в Агенция по заетостта за получаване на регистрация на заетост до 90 дни

Пакет 3

Представителство на одобрените кандидати пред НАП за получаване на служебен номер (ЛНЧ)

Пакет 4

Подготовка и подаване на готови документи в Агенция по заетостта (удължаване на работата до 9 месеца)

цени НА ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Актуални цени за предлаганите пакетни услуги от Summer Work Services на телефони: 0899 945 546, 0877 292 254 и e-mail: info@sws.bg

Специални намаления на цените при ползване на 2 или 3 пакетни услуги:

 • При заявяване на Пакет 1 + Пакет 2
 • При заявяване на Пакет 2 + Пакет 3
 • При заявяване на Пакет 1 + Пакет 2 + Пакет 3 — НАЙ-ПОРЪЧВАН ПАКЕТ

ДопълнителнИ Услуги

 • Медицинска застраховка за чужденец за 90 дена 
 • Организация на транспорта на одобрените кандидати до България и обратно
 • Осигуряване и съдействие за получаване на визи за кандидати от страни, с които България има визов режим 
ЗАЯВКА ЗА ПЕРСОНАЛ

За повече информация

Свържете се с нас!

Адрес на нашия офиc

гр. Варна, ул. »Генерал Колев» №20 ет.2, офис 2

Телефони: 0899 945 546, 0877 292 254

И-мейл: info@sws.bg

Често задавани въпроси от Работодатели

Аз съм хотелиер и рестарантоир мога ли да наема на работа чужденци?

Да, можете! Трудовата заетост на чужденци на територията на Република България е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ в сила от 21.05.2016г./ и Правилника за неговото прилагане /ППЗТМТМ в сила от 30.09.2016г./

Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответното разрешение за пребиваване, издадено от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда.

Каква е процедурата за получаване на разрешение за сезонен работник?

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за сезонен работник” е следната:

 • Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” /РСР/ се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор  на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.
 • Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.
 • Под „Сезонен работник” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България.
 • Под   „Сезонна работа” по смисъла на ЗТМТМ е работа, която зависи от смяна на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.
 • Процедурата за издаване на “Разрешение за сезонен работник” е съобразена с Директива 2014/36/ЕС относно влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.
  Предлаганите условия на труд и заплащане не трябва да бъдат по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 • Чужденецът трябва притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, доказани с легализирани и преведени на български език документи;
 • Работодателят трябва да осигури на сезонния работник подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора. За ползването на жилището сезонният работник сключва договор за наем, като наемната цена на жилището трябва да е съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището;
 • Работодателя е задължен да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник. Наемната цена на жилището и транспортните разходи не могат да се приспадат от възнаграждението на работника.

Важно!!!!!! Процедурата по издаване на разрешението( РСР) от Агенця по заетоста изисква преди началото на заетостта, влизането на чужденците на територията на страната – е ЗАБРАНЕНО!

В Какви икономически сектори могат да бъдат наети сезонни работници?

Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните:

Актуалният списък е утвърден със Заповед РД-01-47/17.01.2017г. на министъра на труда и социалната политика, като в него са включени два сектора:

 1. селско, горско и рибно стопанство;
 2. хотелиерство и ресторантьорство.

Какви документи трябва да подготвя и какви изисквания към тях?

Необходими документи от работодателе и изисквания към тях.

Документите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда са посочени в чл.20, ал. 1 на Правилника за прилагане на ЗТМТМ. Те се подават от работодателя Агенция по заетоста, не по-късно от 15 дни преди заявената начална дата на започване на заетостта.

Необходими документи за предоставяне на разрешение:

 1. Заявление по образец – Приложение № 2.
 2. Обосновка на искането.
 3. Декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ.
 4. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника — гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора.
 5. В трудовия договор следва да е посочено, че транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България са за сметка на работодателя, който поема и разноските в обратната посока, независимо от причините за прекратяване на трудовото правоотношение с наетия работник.
 6. Декларация на работодателя, че са изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 1 — 4 от ЗТМТМ /на сезонния работник е осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора/.
 7. Образец на декларацията е публикуван на официалната страница на АЗ в интернет;
 8. Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника — гражданин на трета държава.
 9. Копие на Удостоверение на регистрация( хотел или ресторант)

Каква е процедурата по издаване на разрешитело?

Важно!!!!! работодател не трябва да има данъчни задължения към държава на момент на подаване на документи в АЗ.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за предоставяне на разрешението  в 10-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено вносителя.

При констатирани пропуски и нередности на документите АЗ уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им. Срокът спира да тече до получаването на допълнителните документи. В случай, че не може да се представят документите в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.

Постъпилите документи във връзка с предоставяне на разрешенията, включително по оттеглените от вносителя заявления, не подлежат на връщане.

За всяко подадено заявление Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:

 • данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има такава;
 • актуалното състояние — в случаите на фирми без ЕИК.

Във връзка с предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:

 • Министерството на външните работи за наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ;
 • Министерството на вътрешните работи за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗТМТМ;
 • Националната агенция за приходите за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 ЗТМТМ;

Може ли работник да удължи договор след изтичане на първите 90 дена?

Разрешението на АЗ се предоставя за срока на трудовия договор с чужденеца, който не трябва да бъде по-кратък  от 90 дни. Максималната продължителност на заетостта е до 9 месеца в рамките на календарната година.

В случаите по чл. 24к, ал. 7 от ЗЧРБ сезонният работник може да продължи да работи при същия работодател или да го смени еднократно само след получаване на писмено разрешение от АЗ.

Предоставянето на разрешение за смяна на работодателя се извършва при условията на чл. 20 от ППЗТМТМ, като не се прилага изискването работникът да пребивава извън територията на Република България във връзка с процедурата на АЗ.

Решение на Агенция по заетостта се предоставя след заплащане на такса, определена в чл. 7, ал. 8 на ЗТМТМ и представяне на документ за извършен превод по банков път. За издаване на продължаване срока на разрешение за достъп до пазара на труда на работник-гражданин на трета държава, работодател внася такса в размер 100 лв.

Какво трябва да направя ако чужденец напусна работа преди да му изтече договора?

При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

За повече информация

Свържете се с нас!

Адрес на нашия офиc

гр. Варна, ул. »Генерал Колев» №20 ет.2, офис 2

Телефони: 0899 945 546, 0877 292 254

И-мейл: info@sws.bg